SUBMISSION

Papers, published in the Katkı e-journal, should be  in accordance with the purpose and the scope of the journal, and meet the scientific criteria. Content of the journal is licenced under Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International Licence (CC-BY-NC). No submission or publication fees are requested from the authors.

The Social Research Foundation owns all the publishing rights of the articles accepted to be published in Katkı e-Journal. To use the article outside the journal, prior written permission is required from the Social Research Foundation.  All opinions in the published papers belongs to their authors.

Manuscript Submission Guidelines: Manuscripts must be sent electronically to sav@katki.org in Word format both in Turkish and English. Author’s name, address, phone number, e-mail address and maximum three lines of note introducing the author must be included in the cover page. Manuscripts should be no longer than 12 000 words. Title, abstract (no longer than 200 words) and keywords (no more than 5 words), both in Turkish and English, are to be put before the main text.

The submitted articles should not been previously published or submitted simultaneously to another journal,  namely should not be under consideration for any other publication at the same time. Studies derived from sources such as dissertations, papers and presentations necessarily should be stated as “author’s note” in the cover page.

Katkı e-journal also includes contents in different formats such as reviews, interviews, translations, conference notes if deemed appropriate by the Editorial Board.

For more information please contact sav@katki.org

Contact person: Dr. Selma Değirmenci. (değirmencis@gmail.com)

EVALUATION PROCESS

The authors should submit their papers according to the paper submission guidelines. The status of the submitted papers  (Acceptance, Revision Request or Rejection) is informed to the authors in written within 15 days after being evaluated by the Editorial Board.

Katkı is a double-blind peer-reviewed online journal. The manuscripts accepted by the Editorial Board are reviewed by at least two referees and the results are reported. In case of discordance between two referees, a third referee is consulted. In accordance with referees’ reports, the paper is either accepted or should be revised or rejected. The authors are informed of the result in written at the latest two months after the paper submission.

The authors are required to make all the changes advised by the Editorial Board during the submission process or by the referees during the evaluation process. In case that the author disagrees with the relevant changes, s/he should contact the Editorial Board and justify her/his opposition in written.

WRITING RULES

 • Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak Word dosyasında elektronik olarak sav@katki.org mail adresine gönderilmelidir.
 • Yazının başlığından sonra yazarın adı bulunmalı ve bir dipnotta yazarın bulunduğu kurum, ünvanı, e-posta adresi belirtilmelidir.
 • Yazılar kaynakça hariç 12 bin kelimeyi geçmemeli, 6 bin kelimeden az olmamalıdır.
 • Makalelerde özel (en fazla 200 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime) Türkçe ve İngilizce olarak metinden önce yer almalıdır.
 • Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir. Tez bildiri, sunum gibi kaynaklardan hazırlanan çalışmalar mutlaka kapak sayfasında ‘yazar notu’ olarak belirtilmelidir.
 • Metin Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Üç satırı aşan doğrudan alıntılar, 11 punto ve 1 satır aralığı ile sağdan ve soldan 1,5 cm girintili şekilde yazılmalıdır. Alıntıdan önce iki nokta (:) kullanılmalı ve alıntı tırnak içerisine alınmamalıdır.
 • İki kelime arasındaki boşluğun birden fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
 • -cı, -lı gibi yapım eklerinin özel isimlere eklendiğinde kesme işaretiyle ayrılmamasına, yine dil adlarına gelen eklerin ayrılmaması dikkat edilmelidir.
  Hegel’ci (yanlış), Hegelci (doğru); Porto Rico’lu(yanlış); Türkçe’nin (yanlış) Türkçenin (doğru).

 

Temel Referans Kuralları:

 

 • Yazı içinde bir yazarın ismi ilk defa geçtiğinde mutlaka ön ismi ile yazılmalıdır. Fakat sonraki tekrarlarda yalnızca soy isimin kullanılması yeterlidir.
 • Metin içi kaynak gösterme tercih edilmeli, kaynaklar dipnot şeklinde gösterilmemelidir.
 • Yazının akışını bozacak referanslar kaynakla detaylandırılmalıdır.
 • Metin içi kaynak gösterirken nokta, mutlaka parantezden sonra konulmalıdır;
  “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır” (Marx, 2013: 49).
 • Yazarın adı metinde geçiyorsa, kaynak yazarın adından sonra yalnızca basım yılı ve sayfa numarası olarak gösterilmelidir;
  Kapital’in Cildinde Marx’ın (2013:49) belirttiği gibi; “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır”
 • Metin içi kaynak gösterirken iki yazarlı bir referans kullanılacaksa aşağıdaki biçimde kaynak gösterilmelidir;
  “Marx’ın mübadelede sermayeyi ele alışını kateden temalardan biri para olarak para ile sermaye olarak para arasında can alıcı bir ayrım yapılması gerektiğidir” (Fine ve Saad-Filho, 2008: 142).
 • Metin için kaynak gösterirken ikiden fazla yazarlı bir referans kullanılacaksa aşağıdaki biçimde kaynak gösterilmelidir;
  (Wright vd, 1992: 76).
 • Aynı yazarın aynı yıl basılmış iki kitabı da çalışmada kullanılıyorsa, basım yılının yanına a-b şeklinde farklılaştırma yapılmalıdır;
  (Thompson, 1978a: 42)
 • Yazarın iki farklı kitabına aynı anda referans verilecekse, yazarın ismi bir defa yazılmalıdır;
  (Marx, 2013: 49; 1964: 104).
 • Yazarla birlikte yazarın kitabı da metin içinde kullanılıyorsa, kitap ismi italik yazılmalıdır;
  Kapital’in Cildinde Marx’ın (2013:49) belirttiği gibi; “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır”
 • Yazarla birlikte yazarın makalesinin başlığı da metin içinde kullanılıyorsa, makale ismi tırnak içinde yazılmalıdır.
 • Tırnak içinde yazılan bir alıntıda bulunan başka bir tırnak, mutlaka tek tırnak işareti ile yazılmalıdır.
 • “Yazara göre” kalıplarında referans, iki kelimenin arasına değil sonuna koyulmalıdır.
  Marx’a göre (2013: 49);
 • Başı, sonu ve ortasında konunun bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesilerek yapılan alıntılarda mutlaka üç nokta kullanılmalıdır.
  Marx’ın “…sermayenin organik bileşimi ile değer bileşimi arasında ayrım yaptığı görülür”

 

 

 

 

Temel Kaynakça Gösterimi:

 

Kitap:

Karaçimen, E. (2015) Türkiye’de Finansallaşma Borç Kıskacında Emek, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.


Çeviri Kitap:

Marx, K. (2019) Matematiksel Elyazmaları, çev. Ö. Ünalan, İstanbul: Kor.

 

Derleme Kitap:

Yaman, M. ve S. Dedeoğlu (der.) (2016) Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakar Dönem, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.

 

Derleme Kitaptan Makale:

Özkan, Ö. (2016) “Ataerkil Kapitalizmin Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi”, Yaman, M. ve S. Dedeoğlu (der.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakar Dönem içinde, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı, 130-170.

 

Dergiden Makale:

Bourdieu, P. (2014) “Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar”, Cogito, (76): 35-52.

 

Kurum Raporu:

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) (2015) Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri.

 

Online Kurum Raporu:

Ekonomi Bakanlığı (2017), “Suriye: Genel Ekomomik Durum”, https://www.ekonomi.gov.tr/, son erişim tarihi: 20 Eylül 2017.

 

Basılmamış Yüksek Lisans ya da Doktora Tezi:

Gire, A. (2015) Hukuki ve Siyasi Süreçlerin İlişkisel Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

İnternet adresinden bir makale:

De Angelis, M. (2001) “Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s “enclosures.””, http://www.commoner.org.uk/?p=5, indirilme tarihi: 17 Temmuz 2017.

 

İnternet Haberi:

Türkiye’de Ne Kadar Suriyeli Var; Ne Kadarı Kayıtlı Olarak Çalışıyor, Kaçı İş Arıyor?, (2017, 6 Mart) T24, http://t24.com.tr/haber/turkiyede-ne-kadar-suriyeli-var-ne-kadari-kayitli-olarak-calisiyor-kaci-is-ariyor,392171, son erişim tarihi: 15.08.2017

 

Röportaj:

Atılgan, G. (2000) Ertuğrul Kürkçü ile Görüşme, İstanbul: 27 Eylül.