YAZI GÖNDERİMİ

Katkı E-Dergisi’nde yayımlanacak yazılar derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda bilimsel niteliklere uygun bir şekilde yazılmış olmalıdır. Dergi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC) ile lisanslanmıştır. Yazarlardan herhangi bir gönderim veya yayın ücreti talep edilmez.

Sosyal Araştırmalar Vakfı Katkı E-Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm yayın haklarına sahiptir.  Dergi dışında yazının kullanılması için Sosyal Araştırmalar Vakfı’ndan yazılı izin alınması gerekir. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazı Teslim Kuralları: Katkı E-Dergi’sine yazılar Türkçe veya İngilizce olarak Word dosyasında elektronik olarak sav@katki.org  mail adresine gönderilmelidir. Kapak sayfasında yazarın adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve yazarı tanıtan en fazla üç satırlık bir not yer almalıdır. Yazarlar, yazılarının kaynakça hariç 12 bin kelimeyi geçmemesine dikkat etmelidir. Makalelerde başlık, özet (en fazla 200 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime) Türkçe ve İngilizce olarak metinden önce yer almalıdır.

Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir. Tez, bildiri, sunum gibi kaynaklardan hazırlanmış çalışmalar mutlaka kapak sayfasında ‘yazar notu’ olarak belirtilmelidir.

Katkı E-Dergi, makale dışında inceleme yazıları, röportaj, çeviri, konferans notu gibi Yayın Kurulu’nca uygun görülen farklı nitelikteki çalışmalara da yer vermektedir. Daha fazla bilgi için e-posta: sav@katki.org

Dr. Selma Değirmenci (değirmencis@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazarların çalışmalarını yazı teslim kurallarına uygun bir şekilde göndermeleri gerekir. Yayın Kurulu tarafından incelenen yazıların durumu (Kabul Edilme, Düzeltme İstenmesi veya Geri Çevrilme) hakkında on beş gün içerisinde yazara yazılı olarak bilgi verilir.

Katkı, çift taraflı kör hakemli bir E-Dergi’dir. Yayın Kurulu tarafından kabul edilen makaleler en az iki hakem tarafından incelenir ve raporlar halinde değerlendirilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verilir. Sonuç yazı gönderim tarihinden en geç iki ay sonra yazara yazılı olarak iletilir.

Yazarlar yazı kabul sürecinde Yayın Kurulu tarafından veya değerlendirme sürecinde hakemler tarafından verilen düzeltmeleri yapmak durumundadır. Eğer istenilen değişiklik yazar tarafından uygun bulunmuyorsa yazılı olarak gerçekleri ile birlikte Yayın Kuruluna bildirilir.

YAZIM KURALLARI

 • Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak Word dosyasında elektronik olarak sav@katki.org mail adresine gönderilmelidir.
 • Yazının başlığından sonra yazarın adı bulunmalı ve bir dipnotta yazarın bulunduğu kurum, ünvanı, e-posta adresi belirtilmelidir.
 • Yazılar kaynakça hariç 12 bin kelimeyi geçmemeli, 6 bin kelimeden az olmamalıdır.
 • Makalelerde özel (en fazla 200 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime) Türkçe ve İngilizce olarak metinden önce yer almalıdır.
 • Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir. Tez bildiri, sunum gibi kaynaklardan hazırlanan çalışmalar mutlaka kapak sayfasında ‘yazar notu’ olarak belirtilmelidir.
 • Metin Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Üç satırı aşan doğrudan alıntılar, 11 punto ve 1 satır aralığı ile sağdan ve soldan 1,5 cm girintili şekilde yazılmalıdır. Alıntıdan önce iki nokta (:) kullanılmalı ve alıntı tırnak içerisine alınmamalıdır.
 • İki kelime arasındaki boşluğun birden fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
 • -cı, -lı gibi yapım eklerinin özel isimlere eklendiğinde kesme işaretiyle ayrılmamasına, yine dil adlarına gelen eklerin ayrılmaması dikkat edilmelidir.
  Hegel’ci (yanlış), Hegelci (doğru); Porto Rico’lu(yanlış); Türkçe’nin (yanlış) Türkçenin (doğru).

 

Temel Referans Kuralları:

 

 • Yazı içinde bir yazarın ismi ilk defa geçtiğinde mutlaka ön ismi ile yazılmalıdır. Fakat sonraki tekrarlarda yalnızca soy isimin kullanılması yeterlidir.
 • Metin içi kaynak gösterme tercih edilmeli, kaynaklar dipnot şeklinde gösterilmemelidir.
 • Yazının akışını bozacak referanslar kaynakla detaylandırılmalıdır.
 • Metin içi kaynak gösterirken nokta, mutlaka parantezden sonra konulmalıdır;
  “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır” (Marx, 2013: 49).
 • Yazarın adı metinde geçiyorsa, kaynak yazarın adından sonra yalnızca basım yılı ve sayfa numarası olarak gösterilmelidir;
  Kapital’in Cildinde Marx’ın (2013:49) belirttiği gibi; “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır”
 • Metin içi kaynak gösterirken iki yazarlı bir referans kullanılacaksa aşağıdaki biçimde kaynak gösterilmelidir;
  “Marx’ın mübadelede sermayeyi ele alışını kateden temalardan biri para olarak para ile sermaye olarak para arasında can alıcı bir ayrım yapılması gerektiğidir” (Fine ve Saad-Filho, 2008: 142).
 • Metin için kaynak gösterirken ikiden fazla yazarlı bir referans kullanılacaksa aşağıdaki biçimde kaynak gösterilmelidir;
  (Wright vd, 1992: 76).
 • Aynı yazarın aynı yıl basılmış iki kitabı da çalışmada kullanılıyorsa, basım yılının yanına a-b şeklinde farklılaştırma yapılmalıdır;
  (Thompson, 1978a: 42)
 • Yazarın iki farklı kitabına aynı anda referans verilecekse, yazarın ismi bir defa yazılmalıdır;
  (Marx, 2013: 49; 1964: 104).
 • Yazarla birlikte yazarın kitabı da metin içinde kullanılıyorsa, kitap ismi italik yazılmalıdır;
  Kapital’in Cildinde Marx’ın (2013:49) belirttiği gibi; “Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür; bunun basit biçimi tek bir metadır”
 • Yazarla birlikte yazarın makalesinin başlığı da metin içinde kullanılıyorsa, makale ismi tırnak içinde yazılmalıdır.
 • Tırnak içinde yazılan bir alıntıda bulunan başka bir tırnak, mutlaka tek tırnak işareti ile yazılmalıdır.
 • “Yazara göre” kalıplarında referans, iki kelimenin arasına değil sonuna koyulmalıdır.
  Marx’a göre (2013: 49);
 • Başı, sonu ve ortasında konunun bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesilerek yapılan alıntılarda mutlaka üç nokta kullanılmalıdır.
  Marx’ın “…sermayenin organik bileşimi ile değer bileşimi arasında ayrım yaptığı görülür”

 

 

 

 

Temel Kaynakça Gösterimi:

 

Kitap:

Karaçimen, E. (2015) Türkiye’de Finansallaşma Borç Kıskacında Emek, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.


Çeviri Kitap:

Marx, K. (2019) Matematiksel Elyazmaları, çev. Ö. Ünalan, İstanbul: Kor.

 

Derleme Kitap:

Yaman, M. ve S. Dedeoğlu (der.) (2016) Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakar Dönem, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.

 

Derleme Kitaptan Makale:

Özkan, Ö. (2016) “Ataerkil Kapitalizmin Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi”, Yaman, M. ve S. Dedeoğlu (der.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakar Dönem içinde, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı, 130-170.

 

Dergiden Makale:

Bourdieu, P. (2014) “Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar”, Cogito, (76): 35-52.

 

Kurum Raporu:

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) (2015) Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri.

 

Online Kurum Raporu:

Ekonomi Bakanlığı (2017), “Suriye: Genel Ekomomik Durum”, https://www.ekonomi.gov.tr/, son erişim tarihi: 20 Eylül 2017.

 

Basılmamış Yüksek Lisans ya da Doktora Tezi:

Gire, A. (2015) Hukuki ve Siyasi Süreçlerin İlişkisel Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

İnternet adresinden bir makale:

De Angelis, M. (2001) “Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s “enclosures.””, http://www.commoner.org.uk/?p=5, indirilme tarihi: 17 Temmuz 2017.

 

İnternet Haberi:

Türkiye’de Ne Kadar Suriyeli Var; Ne Kadarı Kayıtlı Olarak Çalışıyor, Kaçı İş Arıyor?, (2017, 6 Mart) T24, http://t24.com.tr/haber/turkiyede-ne-kadar-suriyeli-var-ne-kadari-kayitli-olarak-calisiyor-kaci-is-ariyor,392171, son erişim tarihi: 15.08.2017

 

Röportaj:

Atılgan, G. (2000) Ertuğrul Kürkçü ile Görüşme, İstanbul: 27 Eylül.